ما به شدت معتقدیم که مشتریان و نیازهای آنها را در اولویت قرار دهیم. بنابراین، ما یک سرویس طراحی گسترده و گام به گام ارائه می دهیم که در طی آن طراحان حرفه ای ما به طور منظم با مشتری در تماس هستند تا طرح های تبلیغاتی بهینه ای را که منحصر به نیازهای آن ها است انجام دهند. ما به طور منظم جلسات توجیهی مشتریان یا جلسات بررسی با مشتریان خود داریم تا بتوانیم هرگونه نگرانی یا تغییر ضروری را که آنها می خواهند شناسایی کنیم.
پیاده سازی.

Leave a Comment