په ښارونو کې د ښاري بسونو، موټرو او نورو ترانسپورتی وسیلو کې د اعلاناتو نصبول ستاسو شهرت د اوږدې مودې لپاره ښکاره کوي، او څومره چې لیدونکي ستاسو اعلانونه ګوري ډیر احتمال یی شته چی ستاسو محصول او اشتهار په خپل ذهن کی وسپاري