له دوو لسیزو څخه زیات، موږ د لوړ کیفیت سره د ډیری پیرودونکو لپاره د ودانیو پوښونه (په ودانیو کې د سټیکرونو نصب کول) چمتو کړي دي. د ودانیو پوښښ په عمده توګه په هغه ودانیو باندی لګول کیژی چی ستراتیژیک موقعیت ولری او د لوړ ترافیک او د پیاده تګ راتګ برخه من وي