ستاسو د سوداګرۍ لپاره عالي نظرونه ( مفکوره ) وړاندې کونکي، همدارنګه د ندا تبلیغاتی شرکت په افغانستان کې د اعلانات او ډیزاین په برخه کی مخکښ شرکت دي.