شرکت تبلیغاتی ندا امکانات نصب اعلانات روی بلبوردهای ساده ، دو بعدی و متحرک وپول ساین ها را در سراسر کشور دارا بوده و در زمینه از تجارب غنی برخوردار میباشد.