شرکت تبلیغاتی ندا امکانات نصب اعلانات روی بلبوردهای ساده ، دو بعدی و متحرک وپول ساین ها را در سراسر کشور دارا بوده و در زمینه از تجارب غنی برخوردار میباشد.

ما بیش از 600 بیلبورد در سراسر افغانستان در مکان های استراتژیک داریم که بیشترین نمایش را ارائه می دهند