شرکت تبلیغاتی ندا  بنیان گذار خدمات تبلیغاتی روی بلبوردها در افغانستان در سال 2003 تأسیس شد، که یکی از ارائه دهندگان پیشرو خدمات تبلیغات و طراحی در افغانستان است.