تبلیغات حمل و نقل

اتوبوس ها و سایر اشکال تبلیغات حمل و نقل حمل و نقل و قرار گرفتن طولانی در معرض تبلیغات شما را ارائه می دهند. هرچه شخص مدت زمان بیشتری آگهی را ببیند، احتمال اینکه آن را به خاطر بسپارد بیشتر می شود. این بدان معناست که مشتریان شما بیشتر از برند شما آگاه می شوند و حتی متقاعد می شوند آنچه را که برند شما ارائه می دهد خریداری کنند.