نصب اعلانات در بس های شهری ، موتر ها و سایر وسایط حمل ونقل در داخل شهر ها باعث طولانی قرارگرفتن اشتهارات شما درمعرض دید بوده به هر اندازه ایکه بیننده مدت زمان بیشتری آگهی های شمارا تماشا نماید احتمال به خاطر سپردن آن بیشتر است