اتوبوس ها و سایر اشکال تبلیغات حمل و نقل حمل و نقل و قرار گرفتن طولانی در معرض تبلیغات شما را ارائه می دهند. هرچه شخص مدت زمان بیشتری آگهی را ببیند، احتمال اینکه آن را به خاطر بسپارد بیشتر می شود.